НАШИ ПРИЈАТЕЛИ

www,agrar.mk
www.intlegis.com
www.palma.mk
www.rcz.delcevo.org.mk
www.bregalnicki.mk
www.digilit.rcz.org.mk
www.destinationdelcevo.mk
www.hope.mk
јули 16, 2024

Македонски Тајмс

Охрабри го светот

Повик за апликанти за организирање на локални манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи

Пренеси ја вистината

Ј А В Е Н   П О В И К

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ  ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РС МАКЕДОНИЈА

I. Предмет на јавниот повик             

Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија (во понатамошниот текст: предлог за користење).

II.Право на учество во постапката          

Субјекти кои може да учествуваат во постапката за доделување на средства од техничката поддршка по јавниот повик се: единиците на локалната самоуправа, здруженија од областа на земјоделството и руралниот развој регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Закон за задруги или земјоделски задруги регистрирани согласно Законот за земјоделски задруги и/или за трговија со земјоделски производи, кои доставуваат предлог за користење на техничката поддршка до Министерството.

III. Содржина на предлогот и потребна документација  

Предлогот за користење на техничка поддршка особено содржи:

 1. Податоци за предлагачот;
 2. Назив и резиме на предлогот;
 3. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби,  поставени цели, целни групи, активности кои ги опфаќа предлогот и очекувани резултати);
 4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности и методологија за нивна реализација;
 5. Финансиски план на трошоците со детална спецификација на трошоци, временска рамка за нивно настанување и извори на финансирање, како и банкарска сметка на која треба да се исплати поддршката и одговорно лице за настанот;
 6. Изјава дека прифатливите трошоци за реализација на активноста не се финансирани од друга институција;
 7. Доказ за пријавени најмалку 20 учесници/изложувачи на локалната манифестација/саемот.

Кон предлогот за користење на техничка поддршка се приложуваат и следните документи:

 1. Тековна состојба од Централен регистар на РС Македонија;
 2. Препораки или други докази за претходна имплементација на други сродни предлози;
 3. Доказ од Централен регистар на РС Македонија дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка;
 4. Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки и
 5. За здруженија и стопански комори: годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот за користење, усвоена согласно Статутот.

IVДоставување на предлогот за користење на техничка поддршка

Предлогот се доставува во еден оригинален примерок потпишан од овластено лице на предложувачот. Еден предложувач може да учествува во постапката за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија  само со еден предлог за користење.

Предлозите може да се поднесуваат од денот на објавувањето на јавниот повик на веб страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со краен рок за поднесување до ( 22.04.2022 година).

Предлозите се доставуваат до архивата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Аминта III“ број 2, 1000 Скопје, со назнака  Сектор за рурален развој.

VПрифатливи трошоци

Техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации и саеми се доделува за :

–       Трошоци за закуп на простор (физички или виртуелен) за изложување на земјоделски производи (примарни и преработени );

–       Трошоци за изнајмување на штандови и/или бина, уредување и опремување на изложбениот дел (аудио и видео опрема ) и/или

–       Трошоци за промотивен материјал (покани, постери, летоци, банери, брошури, публикации, каталог, зборник, видео или аудио реклама, како и закуп на медиумски простор за промоција) за манифестацијата/саемот и

–       Трошоци за изложбен производ – примарни и преработени наменети за манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

VIПостапка за избор на корисници и прифатливи предлози

Постапката за избор на корисници по јавниот повик ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Изборот на предлозите ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

 КритериумБод
1Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството30
2Одржливост по реализација на поддршката25
3Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството15
4Сопствено или учество од други извори на финансирање15
5Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно партнерство или други форми на  партнерство со поголем број на корисници10
6Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршка5

Прифатливи предлози се предлозите кои по изборот од страна на комисијата ќе освојат повеќе од 50 бода.

VIIНачин на доделување  и висина на исплата на техничка поддршка

Максималниот износ на техничката поддршка не може да надмине 120.000 денари по манифестација/саем  по корисник.

Техничката поддршка и висината на одобрената сума ќе биде утврдена врз основа на  склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Активноста се реализира по склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Исплатата на техничката поддршка се врши по потпишување на договорот во износ од 100% од одобрената сума,  но не повеќе од максималниот износ и во согласност со одобрените средства во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а се до исцрпување на средства предвидени во дел II став (2)  точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 („Службен весник на РС Македонија“ 64/22 ).

Корисникот на средствата се обврзува за искористените средства да достави извештај за реализираната активност пропратен со финансиска документација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерството) во рок од 10 дена по завршување на активноста.

VIIIПрилози на јавниот повик

За подготовка на предлогот за користење, Министерството на веб страната info@mzsv.gov.mk објавува детално Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

Организаторот на  манифестацијата/саемот е должен покрај логото на нивната институција да биде истакнато и логото на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Дополнителни информации може да се добијат во Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на телефон 02/ 3134477 локал 204 или на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  www.mzsv.gov.mk

Документи за превземање

Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија

Извор: МЗШВ

За авторот на оваа статија