Macedonian Times

Encourage the world

Македонци низ светот

1 min read

Во врска со објавувањето на резултатите од Пописот 2021 година Македонската зедница во С.Р. Германија до Македонската и светската јавност...

1 min read

Веќе подолг период наназад институциите во нашата држава не водат сметка за развојот и афирмацијата на МАкедонскиот јазик помеѓу Македонската...

1 min read

Организацијата Македонски национален совет која што е чадор-организација на повеќе граѓански организации на Македонците во Швајцарија во врска со прогонот...

>